Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Behoudens anders overeengekomen, is Bright Light BVBA, met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 55 en ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE 0417.416.338 enkel gebonden door haar eigen offerte en/of orderbevestiging en zijn onderhavige voorwaarden hier op van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen contractuele voorwaarden van de klant of andere voorwaarden van derden. De levering van goederen en/of uitvoering van werken is voorzien zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De klant is gehouden de geleverde goederen en/of uitgevoerde werken onmiddellijk na ontvangst met de nodige zorg na te kijken. Eventuele klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen en/of uitvoering van de werken per aangetekend schrijven worden overgemaakt aan Bright Light BVBA, bij gebreke waaraan de goederen en/of uitgevoerde werken definitief worden geacht te zijn aanvaard. Ingeval van afhaling van goederen wordt elk zichtbaar gebrek of niet-conformiteit, die niet precies omschreven is op de leveringsnota of factuur, geacht definitief gedekt te zijn en de goederen volledig aanvaard.
   
 2. De leverings- en uitvoeringstermijnen gelden slechts ter informatieve titel. Eventuele vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
   
 3. Verbintenissen aangegaan door commerciële medewerkers en/of andere tussenpersonen evenals de inhoud van onze publicaties zijn slechts bindend na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging. De overeenkomst wordt uitgevoerd tegen de prijs vermeld in de offerte na een schriftelijke orderbevestiging door de klant binnen een termijn van 30 dagen. Indien een order pas bevestigd wordt na deze termijn van 30 dagen, is Bright Light BVBA gerechtigd een nieuwe prijs te bepalen. Indien de overeenkomst op een later tijdstip dan voorzien in de offerte en orderbevestiging dient uitgevoerd te worden, zijn alle bijkomende lasten en kosten ten gevolge hiervan ten laste van de klant.
   
 4. In geval van annulering van de bestelling door de klant blijft het eventueel betaalde voorschot met voorrecht en definitief verworven. Indien geen voorschot werd betaald, is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de totale waarde van de levering van goederen of de uitvoering van de werken), onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.
   
 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar zonder korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De vervaldag is vermeld op de factuur. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een schadebeding van 10% met een minimum van 150 euro en intresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In voorkomend geval worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van artikel 1023 Gerechtelijk Wetboek doch wel van artikel 1226 Burgerlijk Wetboek.
   
 6. De geleverde goederen blijven exclusieve eigendom van Bright Light BVBA zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet is betaald. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
   
 7. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houdt Bright Light BVBA zich het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 dagen na verzending, onverminderd het recht op schadevergoeding.
   
 8. De overeenkomsten door Bright Light BVBA worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de klant. Ingeval van kennelijk onvermogen of overmacht, behoudt Bright Light BVBA zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.
   
 9. De volledige aansprakelijkheid van Bright Light BVBA opzichtens de klant is steeds beperkt tot directe schade, met uitsluiting van indirecte en/of gevolgschade (zoals bvb. verlies aan omzet, verlies aan winst, reputatieschade, etc.). De aansprakelijkheid van Bright Light BVBA is daarenboven beperkt tot het bedrag van de betreffende factuur waaronder de schade is ontstaan.
   
 10. Al de overeenkomsten van Bright Light BVBA worden beheerst door het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd, met dien verstande dat Bright Light BVBA gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de klant.